Menü
Sepetim

Rapit Tiner

Rapit Tiner
Rapit Tiner
28,07TL
Vergiler Hariç: 23,79TL
 • Stok Durumu: Stokta
 • Model: 14510
GENEL BİLGİLENDİRME
 • Ücretsiz Nakliye/Kargo hizmetimiz 1000TL+KDV ve üzeri siparişlerde geçerlidir.
 • Sınırlı stok üründür. Sipariş öncesi fiyat ve stok bilgisi için teyit alınız.
 • Görünen birim fiyat orijinal açılmamış ambalaj için olup, sipariş miktarı ambalajın katları şeklindedir.
 • Küçük ambalaj taleplerinizde yukarıdaki fiyatlara ambalaj, paketleme ve işçilik ilave edilip + nakliye şeklinde size fiyat verilecektir.
 • Nakliye dahil fiyatımız bulunduğunuz ildeki ambarın dağıtım merkez deposuna kadardır. Kapıdan kapıya ücretsiz nakliye fiyatı değildir. Kapıdan kapıya taleplerinizde ücret farkı ödemeniz gereklidir. Ücretsiz Kargo hizmetimiz ambar taşıma firmalarını ifade etmektedir.
 • Ürün için stok sıkıntısı durumlarında, satıcı firma inisiyatifinde, ürününün, muadili-benzer ancak farklı marka ürün gönderilebileceğini ön ödeme yaparak kabul edersiniz.


  Rapid Tiner - Toluene Bazlı
  Litre Birim Fiyatıdır. 
  Rapid Tiner - Toluene Bazlı
  Toluen ham petrol içinde doğal olarak düşük seviyelerde bulunur ve bir katalitik reformer bir yan ürün olarak kullanılır; Toluen Aynı zamanda kömürden kok üretiminin bir yan ürünüdür. Toluen (Endüstriyel Tiner) Nihai ayırma ve saflaştırma, BTX aromatikleri (benzen, toluen ve ksilen izomerleri) için kullanılan damıtma veya çözücü özütleme yöntemlerinden herhangi biri ile yapılır.

  Ürün Bilgileri
  Cas No108-88-3
  EINECS No203-625-9
  Kimyasal FormülüC6H6O= C6H5(0H)
  GörünümRenksiz sıvı
  Saflık(%)99.97
  Yoğunluk (Kg/Litre)0.866
  Parlama Noktası, °C4.4
  Kaynama Noktası, °C110.6
  MSDS - GÜVENLİK BİLGİ FORMU
  Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 - 2920)
  Madde / Karışım Adı: RAPIT TİNER -100
  1. MADDENIN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAGITICININ KİMLİĞİ
  1.1 Madde / Karışımın Kimliği
  RAPIT TİNER
  108-88-3 203-625-9 GBF 1970 FG 1087
  Kimyasal Ticari ismi Formülü Cas No EC No
  GBF Yetkili Sertifika No Package No
  1.2 Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları
  Madde/Karışımın Kullanımı: Boya, suni deri, ambalaj, yapıştırıcı, polyester sektörlerinde çözücü/inceltici olarak kullanılır.
  Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Gıda, içki
  1.3 Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri
  Firma Adı    :
  Adresi    :
  Telefon
  Fax
  Email
  1.    4 Acil Durum Telefon Numarası Ulusal Zehir Danışma Merkezi 114
  2.    ZARARLILIK TANIMLANMASI
  2.1 Madde ve Karışımın Sınıflandırılması
  1272/2008/EC direktifine göre sınıflandırma;
  Asp. Tok. 1,    H304
  Ürm. Sis. Tok. 2, H361d Alev. Sıvı 2,    H225
  BHOT Tek Mrz. 3, H336
  Sucul Kronik,2    H411
  EUH066
  Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 67/548/EEC direktifine göre sınıflandırma;
  Xn; R63, 65, 66, 67 N; R51/53 F; R11
  Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 - 2920)
  HazIrlamaTarihi: 14.12.2015 Revizyon Tarihi: 14.12.2018 Revizyon No: 0
  Madde / Karışım Adı: RAPIT TİNER -100
  2.2 Etiket unsurları
  1272/2008/EC [CLP] direktifine göre etiketleme;
  Piktogram
  Uyarı Kelimesi: Tehlike
  Tehlike açıklama(lar)ı
  H225    Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
  H361    Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
  H304    Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
  H336    Rehavete ve baş dönmesine yol açabilir.
  H411    Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
  Önlem açıklama(lar)ı
  P210    Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
  P202    Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
  P280    Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
  Müdahale açıklama(lar)ı
  P308+P313    Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın
  P301 + P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
  Depolama açıklama(lar)ı
  P403 + P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
  Atık açıklama(lar)ı
  P273    Çevreye verilmesinden kaçının.
  Ek Tehlike Açıklamaları (EU)
  Ek tehlike bulunmamaktadır.
  67/548/EEC direktifine göre etiket bilgileri;
  F
  N
  R 11    Kolay alevlenebilir.
  R 65    Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
  R 66    Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
  R 67    Buharları uyuşukluğa ve bas dönmesine neden olabilir.
  R    Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
  Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 - 2920)
  HazIrlamaTarihi: 14.12.2015 Revizyon Tarihi: 14.12.2018 Revizyon No: 0
  Madde / Karışım Adı: RAPIT TİNER -100
  2.3 Diğer zararlar
  Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Cilt tahrişine yol açar.
  3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
  3.1 Maddeler / 3.2 Karışımlar

  Madde Bilgileri

  Kons. %

  SEA

  TMMY

  Sınıfı, H ifadeleri

  Sınıfı, R İbareleri

  Toluen

  > 92

  Alev.Sıvı 2, H225

  F; R11

  Cas No: 108-88-3

  Ürm. Sis. Tok. 2, H361

  Repr. Cat. 3; R63

  EC No: 203-625-9

  Asp. Tok. 1, H304

  Xn; R48/20-65

  Endeks No: 601-021-00-3

  BHOT Tekrar.Mrz. 2, H373

  Xi; R38

  Cilt Tah. 2, H315

  R67

  BHOT Tek Mrz. 3, H336

  Hidrokarbonlar, C9-C12, n-alkanlar, izoalkanlar, siklikler, aromatikler (2-25%)

  <8

  Asp. Tok. 1, H304

  Xn; R65

  Cas No: 64742-82-1

  Alev.Sıvı 3, H226

  R10

  EC No: 919-446-0 (Geçici)

  BHOT Tek Mrz. 3, H336

  R67

  Endeks No: 649-330-00-2

  Sucul Kronik 2, H411

  N; R51/53

  EUH 066

  R66

  *Bu bölümdeki H-ifadelerinin ve R-cümlelerinin tamamı için 16. bölüme bakınız
  4. İLKYARDIM ÖNLEMLER İ
  4.1    İlk yardım önlemlerinin açıklaması
  Genel Tavsiye:    Kirlenmiş, tamamen ıslanmış giysiler ile ayakkabıları derhal çıkarınız. Doktorunuza
  başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
  Solunması durumunda: Ürün solunduğu takdirde üründen etkilenen kişiyi açık havaya çıkarınız. Solunum durduysa suni solunum yapınız ve bir doktora başvurunuz.
  Göze temas etmesi durumunda: Gözleri en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayınız. Bu işlem sırasında gözlerin açık tutulması ve ardından zaman geçirmeksizin doktora başvurulması gerekmektedir.
  Deriye temas etmesi durumunda: Bulaşmış, ıslanmış giysiler ile ayakkabıları derhal çıkarınız. Maruz kalmış bölgeyi bol su ve sabunla yıkayınız. Yaralıyı hemen hastaneye kaldırınız.
  Yutulması durumunda: Yutulursa, kusturmaya çalışmayınız. Tedavi için hemen doktora başvurunuz. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Aniden kusma olursa, nefes borusunun tıkanmasını önlemek için başınızı kalça düzeyinin altında tutunuz.
  4.2    Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
  Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir (bak bölüm 2.2ve /veya bölüm11)
  Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 - 2920)
  HazIrlamaTarihi: 14.12.2015 Revizyon Tarihi: 14.12.2018 Revizyon No: 0
  Madde / Karışım Adı: RAPIT TİNER -100
  4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
  Ürünün etkisine maruz kalınma ölçüsüne bağlı olarak kullanan kişilerin belirli dönemlerde tıbbi incelemeye tabi tutulmaları önerilmektedir. İlk yardım uygularken, olay, yaralanma ve çevrede bulunanlara göre uygun kişisel koruyucu ekipman giydiğinizden emin olunuz.
  5.    YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
  5.1    Yangın söndürücüler
  Köpük, kuru kimyasal toz veya karbondioksit kullanınız.
  Söndürmek için kesinlikle basınçlı su veya su spreyi (sisi) kullanmayınız. Su sadece etrafı serin tutmak amacıyla ve kapalı kapları soğutmak için kullanılabilir.
  Gerektiğinden fazla yangın söndürücü kullanarak çevreyi kirletmekten kaçınınız.
  Uygun olmayan yangın söndürme maddesi: Su
  5.2    Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
  Acil müdahale personeli dışında herkesi yangın alanından uzaklaştırınız.
  Tehlikeli yanma ürünleri şunları içerebilir: Karbon oksitler oluşur.
  5.3    Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
  Kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler dahil uygun ekipmanlar kullanılmalıdır; dökülen ürünle büyük çaplı bir temas bekleniyorsa kimyasal maddelere dayanıklı takım giyilmesi belirtilmiştir. Kapalı bir alanda ateşe yaklaşırken Bağımsız Solunum Aparatı takılmalıdır. İlgili standartlar uyarınca onaylanmış itfaiyeci kıyafeti seçiniz (örn. Avrupa: EN469). Bitişik konteynerleri/kapları su püskürterek soğutunuz
  Toluen, elektrofilik aromatik ikamesinde normal bir aromatik hidrokarbon gibi tepkimeye girer. Toluen Aynı pozisyonda metil grubu bir hidrojen atomundan daha fazla elektron salma özelliğine sahip olduğu için toluen, elektrofillere karşı benzenden daha reaktiftir.
  Toluen (Endüstriyel Tiner) yaygın bir solventtir, örn. Boyalar, boya incelticiler, silikon izolasyon maddeleri, birçok kimyasal tepken, kauçuk, baskı mürekkebi, yapıştırıcılar (tutkallar), cilalar, deri tabaklaştırıcılar ve dezenfektanlar gibi birçok alanda çözücü görevi yapmaktadır.

  Ödeme Yöntemleri

  - Havale / EFT ile ödeme :

  Havale / EFT ile yapacağınız alışverişlerde, sipariş tutarının hesaplarımıza geçmesiyle teslimat süresi başlar. 7 iş günü içerisinde hesaba geçmeyen havale siparişleriniz geçersiz sayılır.

  - Kredi Kartı ile ödeme :

   128 Bit SSL üzerinden Visa ve Master Card kredi kartları ile güvenli alışveriş yapma olanağı sağlar.  Anlaşmalı banka kredi kartlarıyla tek çekim veya taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz.

  Teslimat 

  Siparişleriniz onaylanıp sızdırmazlık ve kontrol süreçlerinden geçtikten sonra en geç 10(on) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. Kargonun müşteriye teslimi kargonun gideceği adrese bağlı 7 gün ile 10 güne kadar zaman alabilir. Kargo yoluyla gönderimleriniz için kargo masrafı sipariş toplam tutarınıza ekli değildir.
  Müşteri temsilcimize danışarak değişik teslimat şartları konusunda görüşebilirsiniz. Kargo teslimatları sadece Türkiye için geçerlidir.
  Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanarak KVKK şartlarını onaylıyorsunuz.